Rovnako ako nás a rýchlo získajte informácie!


AGB / podmienky účasti
GLAXES

AGB


Glaxes.com je ponuka spoločnosti UntiedtResearch GmbH. UntiedtResearch / Glaxes.com zaoberáte sa vykonávaním získavania údajov na účely prieskumu trhu. Pre tento účel, majú osoby možnosť prihlásiť sa na stránku glaxes.com a tam si uložiť profil.

1. Prihlásením sa na stránke glaxes.com súhlasí prihlásený účastník, že sa bude pozívať k prieskumom.

2. Prihlásenie na stránke glaxes.com nezaväzuje prihlásených účastníkov testu k účasti na testoch. Prihlásený testujúci sa môže pri každom novom vyvolaní testu slobodne rozhodnúť, či sa chce zúčastniť, alebo nie.

3. Prihlásený testujúci môžu svoje prihlásenie na stránke glaxes.com kedykoľvek zrušiť alebo odstrániť bez uvedenia dôvodov. Testujúci môže ukončiť členstvo, tým že sa prihlási do svojho členského účtu a odklikne v "Základné údaje" na "Členstvo ukončiť". Voľba zrušenia sa pridáva v odkaze v každom pozývacom e-maile. Musí akceptovať, že počas primeranej lehoty spracovania sa predsa len zasielajú pozvánky k testom.

4. Prihlásenie umožňuje neobmedzený prístup k členskému účtu na stránke glaxes.com za účelom zmeny uložených údajov, ako aj odstránenie členstva. Po prihlásení dostane testujúci osobné prístupové údaje a má prístup k svojmu účtu.

5. Na stránke www.glaxes.com prihlásený testujúci nemá žiadny nárok na účasť na určitom počte testov. Počet testovaných vyvolaní závisí od druhu došlých zákaziek na stránku www.glaxes.com a od socio-demografických údajov prihláseného testujúceho. Záruka na účasť testov preto neexistuje. Tiež neexistuje žiadny nárok na prihlásenie ako testujúceho na stránkach www.glaxes.com.

6. Z dôvodov kvality akceptuje glaxes.com iba jedno prihlásenie na e-mailovú adresu.

7. Zriadenie viacerých účtov využívajúcich rôzne e-mailovej adresy nie je dovolené. Každá osoba sa smie prihlásiť len raz. Glaxes.com si vyhradzuje právo vymazania dvojitého prihlasovateľa a poprípade ho vylúčiť z ďalších registrácií. Neexistuje žiadny nárok na obnovenie odstráneného účtu.

8. Každý prihlásený testujúci sa môžu zúčastniť po vyvolaní testu len raz na vyvolanom teste. Toto platí aj v prípade, že testujúci dostane viaceré pozvania pre jeden test.

9. Účastníci, ktorí sa opakovane pokúšajú viackrát neoprávnene zúčastniť testov, môže byť na glaxes.com vylúčený z účasti na budúcich testoch Odblokovanie uzamknutia nie je možné.

10. Ak www.glaxes.com ukončí členstvo testujúceho z dôvodov súvisiacich s osobou testujúceho (neoprávnená dvojitá registrácia, úmyselné nepravdivé údaje pri registrácii, viacnásobná účasť v teste), prepadajú všetky až do tohto okamihu nazbierané kredity.

11. Pred každým testom sa prihlásený testujúci informuje o predpokladanej dĺžke testu a o odmene. Predpokladaná dĺžka trvania testu je odhadovaná na glaxes.com prostredníctvom interného predbežného testu. Individuálna dĺžka testu pre jednotlivých testujúcich sa môže samozrejme odchyľovať. glaxes.com platí v každom prípade len za vopred uvedenú odmenu, a to aj v prípade, keď je podľa glaxes.com prekročená predpokladaná doba testu jednotlivými prihlásenými testujúcimi.

12. Uhradia sa len úplné uzatvorené diskusie. Smerodajný je hlavný prieskum a nie predbežný prieskum na stanovenie vhodnosti testujúceho pre hlavný prieskum.

13. www.glaxes.com prenáša predtým uvedenú odmenu na členský účet testujúceho. Odmena sa vykoná v bodoch, ktoré sú platné po dobu 2 rokov.

14. Ak sa dosiahne minimum vyplatenia, môže si prihlásený testujúci nechať vyplatiť kredity. Aktuálne možnosti k výmene, alebo vyplateniu si môžete pozrieť v obchode s prémiami. Vyplatenie menších súm nie je možné.

15. Ak sa vyplatenie v dôsledku nesprávnych údajov zo strany testujúceho stratí, nejevstvuje žiaden nárok na opätovné vyplatenie. Ak vzniknú pri vyplatení poplatky, tieto musí znášať testujúci.

16. Ak testujúci vymaže svoje členstvo na www.glaxes.com, príp. zruší, môže si nechať vyplatiť svoje kredity, pokiaľ bolo dosiahnuté minimum vyplatenia. Menšie sumy prepadajú

17. K účasti na testoch je dovolené len prihláseným testujúcim, ktorí získali výzvu k testu na glaxes.com. Údaje o testujúcich, ktorí sa zúčastňujú bez prechádzajúceho upozornenia alebo bez vyvolania k testom, sa v analýze nezohľadnia a preto nebudú tiež honorované.

18. Pre každý test sú zadávané určité termíny. Glaxes.com si vyhradzuje právo , diskusie, ktoré sú vyplnené po tomto termíne, nezohľadniť v hodnotení a preto ich aj neodmeňovať.

19. Osoby, ktoré pracujú v oblastiach prieskumu trhu, marketingu a tlače, sú v zásade zo všetkých testov vylúčení.

20. www.glaxes.com v žiadnom prípade ďalej neposkytne svojim zadávateľom, alebo tretím osobám žiadne údaje adresy. Zadávatelia na glaxes.comobdržia len vyhodnotenia a analýzy v súhrnnej podobe (napr tabuľky, grafy) - spätné kontakty na jednotlivých testujúcich tým nie sú možné. O našich predpisoch ochrany údajov sa môže testovateľ informovať na našej stránke v Ochrana údajov. Okrem toho platia v nemeckom prieskume trhu definované pravidlá ochrany údajov ústavov BVM a ADM.

21. Prihlásením na stránke www.glaxes.com testujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov za účelom prieskumu trhu a verejnej mienky.

22. www.glaxes.com si vyhradzuje právo, sprístupňovať práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v na glaxes.com pre jednotlivé testy iných inštitúcií prieskumu trhu, pokiaľ sa tak nedeje na úkor testujúceho. Tieto inštitúcie smú získané údaje od členov domény glaxes.com používať výlučne na účely prieskumu trhu a verejnej mienky. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sú podrobne popísané v zásadách ochrany údajov.

23. www.glaxes.com tiež spolupracuje s ďalšími inštitútmi prieskumu trhu. Preto sú na doméne glaxes.com prihlásení testujúci tiež pozývaný k prieskumom, ktorých obsahová podoba a vykonávanie je úplne v rukách spolupracujúcich inštitúcií. Odmena sa ale v každom prípade vykoná doménou www.glaxes.com.

24. www.glaxes.com si vyhradzuje právo webové stránky, časti webových stránok, ako aj kompletnú ponuku kedykoľvek a bez oznámenia zmeniť, dopĺňať, mazať alebo trvalo odstraňovať.

25. Ak by mali byť jednotlivé ustanovenia definovaných pravidiel neúčinné, alebo neplatné alebo budú, tak tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.